Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

 • Minimální věk dovršených 21 let
 • Řidičské oprávnění skupiny B, praxe 3 roky
 • Nájemce předloží 2 doklady totožnosti (OP, CP, ŘP) u firem živnostenský list, výpis z obchodního rejsříku
 • Pronajatý vůz smí řídit pouze  nájemce a osoba uvedená ve smlouvě o nájmu jako další řidič
 • Ve voze je zakázáno kouřit a jakkoliv jej upravovat

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s jednou plnou láhví propanbutanu, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC.      V den převzetí vozu stanovený v nájemní smlouvě je nájemce povinen vůz převzít v místě předání v době od 14:00 do 18:00 hodin a nájemcem navráceno pronajímateli poslední den jeho nájmu do 12:00 hod. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas předání vozu.

Vůz má plně natankovanou nádrž pohonných hmot a stejně tak se i vrací. Plynové lahve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC. Převzetí vozidla a seznámení se s zařízením a obsluhou trvá cca 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu od nájemce.                                                 Při použití zařízení z výbavy (hasicí přístroj, lékárnička) je nutno zakoupit nové nebo se hodnota odečte z kauce. Stav vozu při převzetí nájemcem je zachycen v předávacím protokolu, který nájemce podepisuje v den převzetí vozu a který obsahuje také poučení nájemce o technických parametrech daného vozu.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy ve výši 50% z nájemného. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % celkového nájemného sloužící zejména pro blokaci termínu. Proforma faktura bude odečtena v konečné faktuře. Doplatek nájemného se platí nejpozději 30 dnů před převzetím vozu. Nájemní smlouvu účastníci podepíši při předání vozidla. Pokud je Vaše objednávka vytvořena méně než 30 dnů před dnem počátku Vašeho nájmu, uhraďte celou částku (nájemné, servisní poplatek, vratná kauce, doplňkové služby) do 3 pracovních dnů.                                                                      Při předání vozu je požadována vratná kauce 25.000,- Kč hotově v den zapůjčení.                          K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH (doumytí a finální čištění vozu, doplnění vody, výměna plynových lahví, doplnění chemikálií do WC, kontrola vozidla). Neplatí se v případě půjčení nad 8 dnů. 

Doplatek za nadlimitní počet ujetých km ve výši 6 Kč/km včetně DPH bude účtován pouze při nájmu vozidla na 1 až 7 dní. Maximální denní limit ujetých km sjednaný ro tyto účely činní 300 km. Předmětný doplatek je nájemce povinen uhradit pronajímateli při vrácení vozidla.

Veškeré platby se provádí v hotovosti nebo platebním příkazem ve prospěch bankovního účtu pronajímatele 1414851002/5500.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace (pojištění) účtuje pronajímatel smluvní poplatek až 10.000,- Kč za každou ztracenou položku.                                                                                                                                                 Při hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní poplatek až 5.000,- Kč.                               V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtujeme smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.                                                           Při jakémkoliv poškození na autě a jejich vybavení a interiéru vozu bude cena opravy odečtena z kauce.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 604 743 672 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření, popřípadě ve vlastním zájmu pořídit fotografie nehody a poškození vozu. V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla). Případné opravy je nutné provádět pouze v autorizovaném servise. Záznam o opravě je potřeba nechat zapsat do servisní knížky (je ve výbavě vozidla).

Obytný vůz je havarijně pojištěn za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty se spoluúčast 10% a ve stejném rozsahu se odpovědnost přenáší na nájemce minimálně však do 10.000,- Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. Pojištění platí ve všech státech Evropy mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie

Storno podmínky

 • při odstoupení 60 dnů a více před zapůjčením činí odstupné 20% ceny nájemného
 • při odstoupení 50 až 59 dnů před zapůjčením činí odstupné 30% ceny nájemného
 • při odstoupení 30 až 49 dnů před zapůjčením činí odstupné 50% ceny nájemného
 • při odstoupení 15 až 29 dnů před zapůjčením činí odstupné 80% ceny nájemného
 • při odstoupení 8 až 14 dnů před zapůjčením činí odstupné 90% ceny nájemného
 • při odstoupení 7 dnů a méně před zapůjčením nebo v den zapůjčení, činí odstupné 100% ceny nájemného

Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny.

V případě, že před předáním vozu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na výší moc v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

GDPR

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tímto Pronajímatel informuje zájemce, že zájemcem poskytnuté osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nebo v následné smlouvě na pronájem vozidla(dále jen "osobní údaje") zpracovává jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu a pro účely plnění této smlouvy, případně pro účely plnění návazných smluv a transakcí (např. případné plnění pojištění apod.). Tyto osobní údaje nejsou Pronajímatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich předání smluvním partnerům Pronajímatele, jež mu poskytují služby související s uzavřením a plněním této smlouvy (pojištění, zprostředkovatelské služby, právní služby, účetní služby, financování atd.).


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 4. 2020